Accepted Papers

CONSTITUTIONAL LAW

 1. Berkan Hamdemir, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Tedbir Kararı
 2. Cem Ümit Beyoğlu, Türk Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yapısal Sorun Kavramı
 3. Ceren Yıldız, Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Koşullarından “Anayasal ve Kişisel Önem” Kriteri
 4. Emrullah Egeliği, Milletvekili Seçilme Yaş Kriteri Üzerine Bir Değerlendirme
 5. Hatice Derya Ormanoğlu, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda Benimsenen Egemenlik Anlayışı
 6. İsmail Yüksel, Bütçe Krizleri
 7. Mehmet Kiremitci, Gizli Gizli Anayasa Hukukuna Giriş Dersleri: Rıza Tevfik’in “Hukuk-ı Esasiyeye Medhal” Ders Notlarının İncelenmesi
 8. Murat Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin Din ve Vicdan Hürriyetinin Kapsam ve Sınırlarına Yaklaşımındaki Çelişkili Tutum
 9. Nizamettin Aydın, Klasik Seçim Yönteminin Elektronik Oylama Yöntemlerine Evrilmesi
 10. Rıdvan Değirmenci, Kuvvetler Ayrılığını Yeniden Düşünmek: Montesquieu’nun İktidarın Sınırlandırılmasına Dair Düşüncesinin Temelleri
 11. Sanem Özer – Yusuf Kenan Polat, Macaristan’da Otoriter Popülizm ve Demokratik Gerileme: İlliberal Liderliğin Hukuka Üstünlüğü
 12. Seda Dunbay, The Impact Of The Presidential Election By Direct Universal Suffrage On The Functioning Of The Parliamentary System (Tek Dereceli Genel Oy İle Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Parlamenter Sistemin İşleyişine Etkisi)
 13. Vasıf İnanç Duygulu, Başkanlık Sistemiyle Yönetilen ve Farklı Demokratiklik Değerine Sahip Ülkelerde Başkan Yardımcısının Konumu ve Görevleri
 14. Veysel Topuz, Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvuru Sonucu Verilen Yeniden Yargılama Kararının Ceza Muhakemesi Anlamında Yargılamanın Yenilenmesi Olup Olmadığı Meselesi
 15. Yeşim Çelik, Anayasanın 105. Maddesi Kapsamında Anayasa Mahkemesinin Yetkisinin Tartışılması

CRIMINAL and CRIMINAL PROCEDURAL LAW

 1. Ahmet Bozdağ, Türk Ceza Hukukunda Meşru Savunmada Orantı
 2. Ahmet Can Yazgı, Ulusal Yargı Yetkisinin Devri – Bir Adli İşbirliği Şekli İkileminde “Soruşturma veya Kovuşturmanın Yabancı Bir Devlete Devredilmesi” Meselesi
 3. Ali Boyracı, Yağma Suçunun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Az Olması Hâlinde Ceza İndirimi Öngören Hükmün (TCK M.150/2) Uygulanması İle İlgili Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Görüş Değişikliğinin Değerlendirilmesi
 4. Ali Şahin Kılıç, Bir Suç Politikası Aracı Olarak Uzlaştırma
 5. Alp Tolgahan Serttaş, Ceza Yargılamasında Cumhuriyet Savcısının Tarafsızlığı Sorunu
 6. Alparslan Dereli, Seri Muhakeme Usulünün Savunma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi
 7. Andreas Eicker – Fabian Brand, Sozialadäquanz und Strafrecht (Fiilin Toplumsal Uygunluğu Kavramı ve Ceza Hukuku)
 8. Bernd Heinrich, Strafrechtliche Behandlung der Triage (Ceza Hukuku Bakımından Triyaj Uygulamaları)
 9. Çağrı Kan, Taksirli Suçlarda Kişisel ve Ailevi Durum Çıkmazı
 10. Enver Kaşlı, Mağdurun Korunması Amacıyla Yapılan Giderlerin Suç Mağduruna Rücu Edilmesi
 11. Ercan Yaşar, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçuna Teşebbüs Halinde Yaptırımın Belirlenmesi Sorunu
 12. Faruk Y. Turinay, Tutuklama Tedbirinde “Katalog Suç” Sorunu
 13. Fatih Yurtlu, Soruşturma Evresinde Görev Yapan Hâkimin Aynı İşte Kovuşturma Evresinde Görev Yapmasının Hâkimin Tarafsızlığı Bakımından Değerlendirilmesi
 14. Gökhan Ölmez, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçlarına İlişkin Soruşturma ve Kovuşturmalarda Esas Alınan İstihbari Raporların Delil Değeri
 15. Günce Artantaş, Sosyal Medyada İçeriğin Yeniden Paylaşılmasının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 16. Güneş Okuyucu Ergün, Yasak Cihaz veya Programların Kötüye Kullanılması Suçu
 17. Hicran Çokçalışkan – Ahmet Hulusi Akkaş, Aile İçi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Devletin Görev ve Sorumlulukları
 18. Kadri İnce – Faruk Turhan, Kovuşturma Evresinde Mağdur Çocuğun Dinlenilmesi
 19. Mahmut Kaplan, İtiraz Kanun Yolunda Aleyhe Değiştirme Yasağı Sorunu
 20. Mehmet Emre Yıldız, Modern Beyin (Nörobilim) Araştırmaları Sonucu Elde Edilen Bulguların Ceza Hukukuna Etkisi: Ceza Hukukunda Nörofizyolojik Determinizm Tartışmaları
 21. Nurullah Kantarcı, Müşterek Faillikte İcra Hareketlerine Başlama Sorunu
 22. Özge Apiş – Zahit Yılmaz, Ceza Hukuku Açısından “Online Shaming”
 23. Özge Ceren Yavuz Kılıç, Akademik Personel Hakkında Ceza Soruşturması
 24. Özgün Özyüksel, A Brief Analysis Of The Concepts Of “Terror” And “Guilty Of Terror” Under Turkısh Criminal Law (Türk Ceza Hukuku Kapsamında “Terör” ve “Terör Suçlusu” Kavramlarının Kısa Analizi)
 25. Ramazan Barış Atladı, Fiilin Toplumsal Uygunluğu Kavramı Işığında Sünnet Uygulaması
 26. Recep Kahraman, Suç Genel Teorisinde Bir Kavram Belirsizliği: Suçun Ön Koşulu
 27. Süleyman Emre Özdemir, Haksızlık İçeriğinin Azlığı
 28. Uğur Aşkın, Terör Örgütü Propagandası Suçunun Basın ve Yayın Yoluyla İşlenmesi
 29. Uğur Kaynakçıoğlu, Uluslararası Hukukta Çevreyi Bireysel Cezai Sorumluluk Yoluyla Koruma – Bir Suç Tipi Olarak Ekokırımın Uluslararası Ceza Hukuku Sistemine Dahil Edilme Çabası Hakkında Bir İnceleme
 30. Veysel Candan Canoğlu, Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Nedeniyle Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Verme Yasağına Bir İstisna: Çekle İlgili Olarak Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu

MARITIME, INSURANCE and TRANSPORT LAW

 1. Ayça Uçar, İnsansız Gemilerin Denize Elverişlilik ve Siber Risk Garantisi
 2. Banu Bozkurt, Solaris’ın Işığında Özel Liman İşletmelerinin Takdir Yetkisi
 3. Belin Köroğlu Ölmez, Sigortada Ahlâka Aykırılık: Genelev Örneği
 4. Belma Bulut Şahin, Deniz Taşımacılığında Siber Risk Yönetiminden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk
 5. Ebru Tüzemen Atik, Sigorta Sözleşmelerinde Sigorta Korumasının Başlangıç Anına İlişkin Bazı Sorunlar ve Öneriler
 6. Emine Develi Ayverdi – Ahmet Ayverdi, Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının Sorumluluğunun Güncel Kararlar Işığında Değerlendirilmesi
 7. Fatma Arvas, Sigortacı Kanuni Halefiyete Dayalı Olarak Sigorta Ettirene veya Yakınlarına Rücu Edebilir Mi?
 8. İlknur Uluğ Cicim, Siber Risk Sigortası:  Uygulamalar ve Son Gelişmeler (Yüzyüze Sunum)
 9. Nurser Gökdemir Işık, Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi’nde Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir İnceleme
 10. Venüs Cömert, Konteyner Taşımasında Kaptanın Nezaret Yükümlülüğünün Taşıyanın Sorumluluğuna Etkisine İlişkin 2021 Yılında Verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi

GENERAL PUBLIC LAW

 1. Alev Gümüş Ömeroğlu, Osmanlı Devleti’nde Kapitalizmin Eşitsiz Bileşik Gelişimi Bağlamında Tanzimat Kanunlaştırmalarının Değerlendirilmesi
 2. Emine Yılmaz Bolat –  Muhammed Erdal Zübeyde Canyapay Zekanın İnsan Ve Toplum İlişkisine İle Hukuksal Sistemlere Etkisi
 3. Gülçin Demircan, Temel Yasa İle Belirlenen Liberalizmden Güvenlik Yasası İle Artan Çin Egemenliğine: Güncel Gelişmeler Işığında Hong Kong

PHILOSOPHY OF LAW

 1. Halil Kökcü, Hukuk Fakültelerinin Yerel Yönetimler ve Sivil Toplumla İş Birliği İmkanları Üzerine Bir Değerlendirme
 2. Nergis Kulaksızoğlu Mercan, Pandemi Sürecinde “Hukuk Devleti”ni Hayek Ekseninde Düşünmek
 3. Yahya Berkol Gülgeç, Aksiyo-Olgusal Geçerlilik: Makul Realizm

LEGAL HISTORY

 1. Ahmet Akman, Ali Himmet Berki’de Yargılama ve Hâkimlik
 2. Elif Özdemir, Türkiye’de Zorunlu Aşı Uygulamasının Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Boyutu
 3. Gamze Nur Şahin, Osmanlı İcareteynli ve Mukataalı Vakıflarının Cumhuriyet Serüveni
 4. Rumeysa Demir, Klasik Dönem Osmanlı Hukuku ve Günümüz Türk Hukukunda Kadının Aile Hukuku Bağlamındaki Hak ve Yükümlülüklerinin Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Hukuk İlişkisi Çerçevesinde İncelenmesi
 5. Süleyman Emre Zorlu, Osmanlı Hukukunda Koca Şiddeti Karşısında Kadının Korunması Bağlamında Şartlı Talak, Arabuluculuk, Tefrik, Muhalea ve Diğer Hukuki Kurumlar
 6. Yasin Kurban – Metin İkizler, Sultan Melikşah Kararnamesi ve Pozitif Hukukta Çağrıştırdıkları
 7. Yılmaz Yurtseven, Devlete İsyan Suçu Bağlamında “Kabakçı Mustafa” İsyanı ya da “Statüko ve Yeni”nin Çatışması

ROMAN LAW

 1. Rahman İri, Roma Hukuku’nda Oniki Levha Kanunu ve Kanunlaştırma Hareketlerinin Başlaması

ADMINISTRATIVE LAW

 1. Ahmet Kürşat Ersöz, İdarenin Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına İlişkin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, (Yüzyüze Sunum)
 2. Alkım Aktaş, Özel Hayata Saygı Hakkı Kapsamında Naklen Atama ve Görevlendirme İşlemleri
 3. Ayfer Kahraman, İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi
 4. Çınar Can Evren, Geçici Korunan Kadınlara Sunulan Hizmetlerin Kamu Hizmetine Hâkim Olan İlkeler Işığında Değerlendirilmesi
 5. Dursun Çelik, İdari İşlemlerin Hukuka Uygunluk Karinesi ve İdarenin Kanuniliği İlkesi Bir Dilemma mı?
 6. Emel Karabulut Uçar, Türkiye’de İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi
 7. Gencer Karabekir Karagenç, Kamu Alımlarının “Aşil Topuğu” Doğrudan Temin
 8. Gözde Ülker, Kıymet Takdir Komisyonuna İlişkin Hukuka Aykırılıklar Kamulaştırmanın İptali Davasında Değerlendirilebilir mi?
 9. Güher Ulu, Ekolojik Kamu Düzeni Kavramı
 10. Harika Şahin, Türk İdare Hukukunda İdari İşlemin Gerekçe Yükümlülüğü Sorunu
 11. Işıl Demir, İmar Hukukunda Yeni Bir Kavram: Yapı Kayıt Belgesi –Uygulama ve İdari Yargının Yaklaşımı
 12. Kerim Azak, Yükseköğretim Disiplin Kurullarına Sendika Temsilcisinin Katılması Meselesi
 13. Mahmut Ceylan, Kabahat Yaptırımı İşlemlerinde İdari Usul Olan Savunma Hakkının Geçerliliği Meselesi
 14. Mehmet Güneş, AİHM’nin Kararları Işığında İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi Sorununa İlişkin Güncel Bir Değerlendirme
 15. Murat Sezginer, Kamu İhale Kanunu’na Göre Kamu İhalelerinin İptalinde Zaman Bakımından Yetki
 16. Mutlu Kağıtcıoğlu, Mülkiyet Hakkı ve Kamu Mallarının Haczedilmezliği İlkesini Yan Yana Okumak: İdarenin Borcu Borç Mudur?
 17. Nurhan Yaprak, İdare Ekonomik Kamu Düzenini Sağlamak İçin Gıda Fiyatlarını Sabitleyebilir mi?
 18. Onur Çağdaş Artantaş, Türk İdare Hukuku Bağlamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
 19. Özge AtılKaya, Avrupa Birliği İdare Hukuku Kapsamında İyi Yönetim (Yüzyüze Sunum)
 20. Özge Didem Boulanger, Arazi Toplulaştırması Kavramı Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi
 21. Samet Tatar, Covid-19 Pandemisiyle Mücadelede  Kullanılan Yapay Zeka Sistemlerinin Amerikan İdare Hukuku Prensipleri Çerçevesinde  Değerlendirilmesi
 22. Seher Serttaş, Yargı Kararları Işığında Devlet Memuriyetine Yakışmayan Tutum Ve Davranış Kavramının Değerlendirilmesi
 23. Sinan Seçkin, Cumhurbaşkanı Kararlarının Yargısal Denetiminde İdare İşlevi Ölçütü (İstanbul Sözleşmesi Örneği)
 24. Tahir Demir, Disiplin Hukukunda Muhakkiklik Kurumu Üzerine Bir İnceleme
 25. Yakup Çokkaş, Kamu Görevlilerinin Sadakat Yükümlülüğüne Yönelik Bir Kurum: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
 26. Yasin Sönmez, Intérêt À Agir: Le Statut Particulier Des Barreaux Devant Le Juge D’Annulation Turc

HUMAN RIGHTS LAW

 1. Adem Ersin Bayra, Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Seyahat Hürriyetinin Salgın Hastalıklar Karşısında Sınırlandırılabilirliği
 2. Akasya Kansu Karadağ, Hak Öznesi Olarak Evcil Hayvanlar
 3. Ali Saçar, Uluslararası Nitelikte Silahlı Çatışmalar Karşısında İnsan Haklarının Korunması Bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulamasının Yeterliliği
 4. Aslıhan Öztezel, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuğun Başvuru Hakkı
 5. Bence Kis Kelemen, The Protection Of (Personal) Data In Armed Conflicts
 6. Bilge Bingöl Schrijer, İnsan Hakları Hukuku Alanında Yargısal Karşılaştırmacılık ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Süregelen Uluslararası Eğilim (Continuing International Trend)’ Ölçütü
 7. Cemil Koç, Bir Temel Hak Olarak Spor ve Spor Yönetim Kuruluşlarının İnsan Haklarından Doğan Sorumlulukları
 8. Dilara Yüzer Eltimur, İnsan Haklarının Korunması Bağlamında Yapay Zekâ Uygulamaları
 9. Ece Toptaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Nefret Söylemi İkilemi: İfade Özgürlüğü ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
 10. Elif Çelik, Bölgesel İnsan Hakları Yargısal Mekanizmaları Bakımından Mağdurlar ve Mağduriyet İlişkisi Odağında Hükümet Dışı Organizasyonların Rolü
 11. Feyza Ölçek, Rahatsız Edici Konuşma ve Nefret Söylemi Perspektifinden, AİHM Uygulamasında İfade Hürriyetinin Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme
 12. İlayda Oter, Masumiyet Karinesi İle İfade Özgürlüğü Çatışması
 13. Nur Yelaldı, Kişilik Haklarının Özel Görünüm Biçimlerinden Kişinin Görüntüsü Üzerinde Hakkı
 14. Özgür Aydın, Türkiye’de Sınav Uygulamalarının İnsan Hak Ve Özgürlüklerine Etkisi
 15. Semih Batur Kaya, Yaşam Hakkının Felsefi Temelleri Üzerine
 16. Tolga Şirin, Anayasa Mahkemesi Kararlarında (Ceza Muhakemesi Bağlamında) Gerekçeli Karar Alma Hakkı
 17. Tülay Yıldırım Mat, Uluslararası İnsancıl Hukuk Kapsamında Sığınmacıların Korunması

LABOUR LAW

 1. Arzu Hacıoğlu Çalışkan, Maktu Aylıklı İşçilerin Hastalık Nedeniyle Çalışamadığı Günlerin Ücreti
 2. Ayşegül Ekin, İşçilik Alacaklarına İlişkin Dava Şartı Arabuluculukta Başvuru Formunun Önemi
 3. Bilâl Toprak, Crowdwork Çalışma Biçiminin İş Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
 4. Bülent Ferat İşçi, Fazla Çalışma Karşılığı Olarak Serbest Zaman Kullanımının Bireysel İş Kanunları ve Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 5. Ercan Uzun, Genel İş Koşulu Olarak Sunulan İşyeri Değişiklik Kayıtlarının Geçerliliği
 6. Esra Yiğit, Hizmet Tespiti Davalarındaki Hak Düşürücü Sürenin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi
 7. Faruk Barış Mutlay, Yılık Ücretli İznin Uygulanmasında Sorunlu Konular
 8. Fatih Aydın, İşverenin Yönetim Hakkı Çerçevesinde Sosyal Medya Yönergelerinin Değerlendirilmesi
 9. Gökhan Türe, Türk İş Hukukunda İkame İşçinin Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
 10. Hasan Hüseyin Umutlu, İşçinin İş Görme Borcu
 11. Kübra Demir, İş Sözleşmesi Görüşmeleri Esnasında İşçi ve İşverenin Sorumluluğu
 12. Mahmut Kabakçı, Sosyal Güvenlik Kurumunun Özen ve Bilgilendirme Yükümlülüklerinin İhlali
 13. Mustafa Kılıçoğlu, Yeni Bir İş Kanunu İçin Somut Öneriler (Yüzyüze Sunum)
 14. Olcay Işık, Sosyal Dayanışma İlkesi Işığında Hekimlerin Tazminat Sorumluluğuna İlişkin Bir Çözüm Önerisi: Munzam Sigorta Modeli
 15. Sevgi Dursun Ateş¸ Aile İçi Şiddetin Çalışma Yaşamında Etkileri
 16. Şeymanur Simge Kas, Uzaktan Çalışmada Fazla Çalışmanın İspatı (Yüzyüze Sunum)
 17. Tuğçe Yaba, İş Güvencesi Kapsamında İşçinin Savunmasını Alma Yükümlülüğü
 18. Volkan Güneş, İstifaya İlişkin İrade Sakatlığının Tespitinde İşçinin Kusurlu Fiillerinin Değerlendirilmesi
 19. Yasemin Taşdemir, Sağlık Hizmetlerinin Uzaktan Sunulması

FISCAL LAW

 1. Aziz Taşdelen, Hükümet Sistemi Değişikliğinin Bütçe Hukukunun Kaynakları Üzerine Etkileri
 2. Enes İncel, Vergi Afları ve Vergi Uyumu İlgisi
 3. İhsan Sergen Aktepe, Sosyal Medyada Vergilendirmenin Temelleri ve Sürecin İşleyişi
 4. Kader Melis Topçu, Yurt Dışında Ödenen Kredi Faiz Tutarının Türkiye’de Elde Edilen Kira Gelirinden İndirilemeyeceğine İlişkin Uygulamanın Mülkiyet Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi
 5. Metin Güzeş, Avrupa Konseyi Ve OECD Sözleşmeleri, Avrupa Birliği Mevzuatı ve Türk Hukuku Düzenlemelerine Göre, Finansal Hesap Bilgilerinin ve Vergi Yükümlülüğüne İlişkin Bilgilerin Yurt Dışına Aktarılması
 6. Tuğçe Karaçoban Güneş, Vergi Kaçakçılığı Suçuna İlişkin Güncel Değişikliklerin Değerlendirilmesi

CIVIL LAW

 1. Agâh Kürşat Karauz, Anne-Babanın Çocuklarını Vegan Beslemesinin Velayet Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi
 2. Ahmet Hakan Dağdelen, Bağışlama ve Yetkisiz Temsil Durumları Özelinde Emin Sıfatı İle Zilyetten Para ve Hamiline Yazılı Senet Harici Taşınırın Devralınması
 3. Ali Hulki Cihan, Yok ya da Kesin Hükümsüz Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Mahkemece İptal Edilene Kadar Uygulanacağı Yönündeki Hatalı Uygulamanın Üzerine Düşünceler
 4. Alpaslan Akartepe, Aile Konutuna İlişkin Kira Sözleşmesinin Feshi
 5. Ayça Zorluoğlu Yılmaz, Miras Hukukuna Göre Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devri
 6. Aygül Kızılay Güneylioğlu, Ağaçların, Nehirlerin ve Dağların Hak Ehliyeti ve Fiil Ehliyeti Üzerine Düşünceler
 7. Ayşe Arat, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 7392 Sayılı Kanunla Yapılan Mesafeli Satışlara İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi
 8. Ayşe Ziyan, Türk Hukukunda Evlenmenin Kurulması ve Evlendirme Memurunun Görevi
 9. Ayşegül Dörttepe Okutan, Davacı Aleyhine Sonuçlanan Soybağının Reddi Davasında İleri Sürülen İddiaların Davalının Kişilik Haklarını İhlal Etmesi
 10. Banu Bilge Sarıhan, Türk Hukukunda Boşanma Sonrası Ortak Velayet Uygulaması
 11. Burcu Özkul, Medeni Hukukta Adli Muhasebe
 12. Cem Dinar, Alacaklıdan Kaynaklı İfa Engellerinde Tazminat Talebinin Değerlendirilmesi
 13. Cihan Avcı Braun, Küçüğe Yapılan Taşınmaz Bağışında Yasal Temsilcinin Rızasına İhtiyaç Duyulmayan Haller
 14. Çiçek Ersoy, Uzaktan ve Hibrit Çalışmanın Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 15. Ebru Ceylan, Tek Satıcılık Sözleşmesinin Tüketicileri /Müşterileri Etkileyen Boyutlarını Değerlendirme
 16. Eda Şahin Şengül, Türk Medeni Kanunu Kapsamında Vakfın Sona Ermesi ve Sonuçları
 17. Elif Ayan Durhan, İpotekli Taşınmazın Devri Halinde Yeni Malikin Sorumluluğu
 18. Feride Demirbaş, Yargıtay Kararları Işığında İhya Olgusu
 19. Gökçen Karasioğlu Gürbüz, İsviçre Reformu ve Türk Miras Hukuku Alanına Muhtemel Etkilerinin İncelenmesi
 20. Gözde Çağlayan Aygün, 1917 Tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesinde Yer Alan Nişanlanmaya İlişkin Hükümlerin Türk Medeni Kanunundaki Düzenlemeyle Mukayeseli Olarak İncelenmesi
 21. Güler Gümüşsoy Karakurt, Yargıtay Kararları Işığında Aile Konutu Şerhi
 22. Hakkı Mert Doğu, Tüketici Hukuku Bakımından Yenilenmiş  Ürünler
 23. Hale Şahin, Çocukların Resimlerinin Velileri Tarafından Sosyal Medyada Paylaşılmasından Elde Edilen Kazançların Kişilik Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 24. Harun Mirsad Günday, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Denkleştirme
 25. Hasan Ali Güçlü, Yapay Zekânın Sebepsiz Zenginleşmesi
 26. Hatice Nur Aktaş İncel, Dijital Miras ve Özel Olarak Kripto Değerlerin Miras Yoluyla İntikali
 27. Hayrunnisa Özdemir, İnşaat Devam Ederken Yürürlüğe Giren Yeni İmar Planında Kat Sayısının Azaltılması, Yükleniciye Paylaşımın Yeniden Yapılmasını İsteme Hakkı Verir Mi?
 28. İlknur Deniz, “Zararlarınızdan İşletmemiz Sorumlu Değildir” İfadesi Sorumsuzluk Anlaşması Olarak Nitelendirilebilir Mi?
 29. İmge Hazal Yılmaz Tekin, Adın Değiştirilmesi -Anayasa Mahkemesinin Güncel Kararları Hakkında Bazı Değerlendirmeler-
 30. İpek B. Aldemir Toprak, İnançlı İşlemden Kaynaklanan Tescile Zorlama Davası
 31. İpek Çevik, Ürün Sorumluluğu Açısından Çevrimiçi Pazaryerlerinin Sorumluluğunun Avrupa Ve Amerikan Hukuku Kapsamında Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
 32. Tolga Özer, Mirasta Denkleştirmede Yarar ve Zarar İle Gelir ve Giderler Hakkında Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Yapılmış Olan Atfın Anlamı (Tmk. M. 673/2’nin Nasıl Yorumlanması Gerektiği Hususu)
 33. Mehmet Altunkaya, Mirastan Feragat Sözleşmesinin Geçersizliği
 34. Mehmet Oğuz Vuraloğlu, 7392 Sayılı Kanun’un Devre Tatil Sözleşmeleri ve Devre Mülk Hakkı Bakımından Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler
 35. Meltem Ertuğrul, Yapay Zekâ Sistemlerinin Kullanılmasından Kaynaklanan Kusursuz Sorumluluk
 36. Merve Buse Kalaycı Ölçüm, Boşanma Davasında Eşlerden Birinin Ölmesi ve Mirasçıların Davaya Devam Etmesi Halinde Sağ Kalan Eşin Kusur Derecesi
 37. Mine Kaçmaz Adak¸ Hukuki Görünüşe Güvenin Pozitif Korunması Bağlamında Katlanma ve Görünüş Temsili
 38. Nazlı Hilal Çelik, Soybağının Kurulması ve Buna İlişkin Uluslararası Sözleşmeler
 39. Neslihan Akça, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Evliliğin (Mal Rejiminin) Devamındaki Görünümü ve Bu Sebeple Ortaya Çıkan Problemler
 40. Nilay Yıldızbaş – Melek Yüce, Orman Arazileri  Üzerindeki Maden İzinlerine İlişkin İdareden Kaynaklı ve Özel Hukuk Kaynaklı Sorunlar
 41. Nilgün Başalp Yıldırım, Yargıtay Kararları Işığında Nişanın Bozulmasında Tazminat Talepleri
 42. Numan Tekelioğlu, Türk-İsviçre Hukukunda Tapu Memurunun Re’sen Terkin ve Düzeltme Yetkisi
 43. Osman Levent Özay, Emin Sıfatıyla Zilyedin Taşınırı Bağışlamasının Hükmü
 44. Özge Arpacı, Evlat Edinmenin Gizliliği Meselesi
 45. Özge Yenice Ceylan, Hassas (Özel Nitelikli) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
 46. Remzi Demir, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı (2018/1-533 E., 2021/1189 K.) Işığında İrdelenmesi
 47. Seda Baş, Taşınmazların 7223 Sayılı Kanun Kapsamında “Ürün” Olarak Nitelendirilip Nitelendirilemeyeceği Meselesi
 48. Selin Sert Sütçü, Kişilik Hakları Bağlamında Çocuğun Kökenini Bilme Hakkının Yargı Kararları Kapsamında Değerlendirilmesi
 49. Sera Reyhani Yüksel, Kişilik Hakkı Çerçevesinde Çocuğun Benzersiz Olma Hakkı
 50. Süheyla Zorlu, Velayette Çocuk Mallarının Yönetimi
 51. Şafak Parlak Börü, Teknolojinin Miras Hukukuna Yansıması: Yarattığı Hukuki Tartışmalar Ekseninde Dijital Varlıkların Mirasçılara İntikali
 52. Şerafettin Ekici, Metaverse’te Yapılan Arsa Satışlarının Türk Hukuku Açısından Hukuki Niteliği
 53. Tuba Birinci Uzun, Haksız Azil Halinde Avukatlık Ücreti
 54. Tuğçe Tekben, Koşullu Bağış İle Yüklemeli Bağış Ayrımı ve Yargıtay’ın Konuya Yaklaşımı

CIVIL PROCEDURAL LAW and EXECUTION, BANKRUPTCY LAW

 1. Aslı Aras, Anayasa Mahkemesi’nin İcra ve İflâs Kanunu M. 278/3-1 Hükmüne İlişkin Kısmi İptal Kararının Değerlendirilmesi
 2. Ayşe Ece Acar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Duruşmaların Gizli Yapılabilmesi Bakımından Korunmaya Değer Üstün Menfaat Kavramı ve Uygulaması
 3. Burcu Savaş Kutsal, Yetki Tespitine İtirazın Somut Delillere Dayandırılmamasının Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması Olarak Nitelendirilmesi
 4. Burçin Yazıcı, Yeni Kanuni Düzenlemeler Işığında İcra ve İflas Kanunu’nda “Borçlunun Satış Talebi”
 5. Cansu Korkmaz, Marka Tescil Başvurularına İlişkin İtiraz Prosedüründe Arabuluculuk
 6. Cengiz Aşkan, Davaya Etkili İddia, İtiraz ve Delil
 7. Cengiz Serhat Konuralp, Üst Limit İpoteği Mevcut Olmasına Rağmen Alacaklının Belirlenen Üst Sınırdan Daha Yüksek Bir Miktar İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip Başlatması Halinde Borçlunun Buna Nasıl Muhalefet Edeceğine Dair Tartışmalar
 8. Çağatay Serdar Şahin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca İstinaf Aşamasında Yapılamayacak İşlemlerden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 9. Derya Belgin Güneş, Türk Hukukunda Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesinde Yeni Dönem
 10. Fatih Tahiroğlu, İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4. Maddesi Uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğunun Tamamlanabilir Bir Dava Şartı Olup Olmadığı Meselesi
 11. Hilal Ünal Kaya, Borçlunun İflası Üzerine Görülmekte Olan Alacak Davasına Kayıt Kabul Davası Olarak Devam Edilmesi ve Sonuçları Üzerine Değerlendirmeler
 12. Melih Işık, Tasarrufun İptali Davasının (İİK M. 277 Vd.) Konusuz Kalması
 13. Meltem Ercan Özler, Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi Üzerine Değerlendirmeler
 14. Merve Uysal, İcra İflas Hukukunda Teknolojik Gelişmeler ve Özellikle Elektronik Satış
 15. Mine Demirezen, Yeni Dünya Düzeninde Ombudsmanlık ile Uzlaştırma ve Arabuluculuk Uygulamalarına Duyulan İhtiyaç
 16. Nedim Meriç, Hukuk Yargılamasında ‘Görev ve İş Dağılımı Bakımından İhtisaslaşma’
 17. Ömer Faruk Demir, Konkordato Mühleti Kararının Alacağın Devrine Etkisi
 18. Ramazan Korkmaz, 7343 Sayılı Kanun’la 2004 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu’na Eklenen 111/A Hükmüne Göre Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi
 19. Selami Demirkol, Esastan Karar Verilebilecek Aşamada İlk İnceleme/ Usule Dair Karar Verilme Meselesi
 20. Seyhan Selçuk, Adi Konkordatoda Rehinli Alacaklılarla Müzakere
 21. Zeynep Somer Özkan, Yargıtay Kararları Işığında Medeni Usul Hukukunda Delil Başlangıcı Kurumu

COMMERCIAL LAW

 1. Ahmet Tok, Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında İzahnameye Aykırılık Nedeniyle İptal Davasının Hukuki Çerçevesi
 2. Aslı Gürbüz Usluel, Anonim Şirket Pay Sahibinin Mali Hakları Bakımından Eşit İşlem İlkesi
 3. Ayşe Begüm Keleş Güven, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Hisse Kâr Payı Dağıtımına Genel Bakış
 4. Aytekin Çelik, Alt Katılım Ortaklıklarına İlişkin Bazı Önemli Sorunlar
 5. Başak Şit İmamoğlu, Döngüsel Ekonomide Uygulanan İş Modellerine İlişkin Bazı Hukukî Değerlendirmeler
 6. Bilge Aytuğar, Elektronik Ürün Senetleri
 7. Cumhur Boyacıoğlu, İsviçre Anonim Şirketler Hukuku’ndaki Değişikliklerin Kurumsal Yönetim Alanına Yansıyan Bazı Yönleri
 8. Çiğdem Yatağan Özkan, Şirket Ortak İçin mi? Şirket Toplum İçin mi? Şirketin İşletme Konusu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Bağdaşıp Bağdaşmadığı Hakkında Düşünceler
 9. Duygu Demirel Özdemir, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu: Yetki ve Sorumluluk Denkliği Açısından Bir Değerlendirme (Yüzyüze Sunum)
 10. Efe Dündar, Ticaret Hukuku Kapsamında Holdinglerin Hukuki Kimlik ve Niteliğinin Değerlendirilmesi
 11. Elif Cemre Hazıroğlu, Ticari Uyuşmazlıklara İlişkin Arabuluculuk Müzakerelerinde Ticaret Şirketlerinin Temsili
 12. Emel Tekten, Türk Hukuku’na Göre Kripto Para Kambiyo Senetlerine Yazılabilir Mi?
 13. Emin Gitmez, Devletlerin Blokzincir Teknolojisine İlişkin Hukuki Düzenlemeleri Üzerinden Bir Değerlendirme
 14. Ferhat Kayış, Sermaye Ortaklıklarında Şirket Alacaklıları Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmeyen Ortağa Başvurabilir Mi?
 15. Feyza Çalık Kılar, Anonim Şirkette Güç Boşluğu ve Çözüm Önerileri
 16. Gül Büyükkılıç, Konkordato Sürecindeki Borçlu Şirketin Yapabileceği İşlemlerin Tespitine İlişkin Kriterler
 17. Mehmet Doğar, Sosyal Medya Etkileyicilerinin (Influencer) Hukuka Aykırı Reklamlardan Doğan Sorumluluğu
 18. Mete Tevetoğlu – Batuhan Demirtaş, FATF 15. Tavsiye Kararı Işığında Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıların Yasal Yükümlülükleri ve Yasal Uyum Süreçleri
 19. Mine Karayalçın – Havva Okudan, Konsinye Satımda Satım İçin Bırakılan Tacir Yardımcısı Olarak Nitelendirilebilir mi? Dağıtım Sözleşmeleri İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme
 20. Muharrem Tütüncü, Limited Şirketlerde Özel Menfaatler
 21. Murat Gürel, Sermayenin Yerini Tutan Ödünçler Kurumu Yürürlükteki Türk Hukukunda Uygulanabilir Mi?
 22. Müge Çetin, Yeni Bir Finansman Yöntemi Olarak Kripto Varlıkların İlk Arzı ve Türk Sermaye Piyasası Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
 23. Ayşe Odman Boztosun, Yeni Bitki Çeşitleri Üzerinde Islahçı Hakkının Koruma Koşullarının Güncel Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi
 24. Nesrin Akın, Incoterms 2020
 25. Pelin Karaaslan, Kişisel Verilerin Ekonomik Değeri  Üzerine “Know-How” İle Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
 26. Safiye Nur Bağrıaçık Simil, Haksız Rekabete İlişkin Davalarda Zamanaşımının Değerlendirilmesi
 27. Sevda Bora Çınar, Türk Ticaret Kanunu’nun Kanun Dili ve Hukuk Uygulamasının Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Fırsat Eşitsizliği Bağlamında Değerlendirilmesi
 28. Ufuk Tekin, Haksız Rekabet Hukuku Açısından Yapay Zeka
 29. Yıldız Diridiri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşmesinde Özel İptal Davası (TTK M. 192)

PUBLIC INTERNATIONAL LAW

 1. Ágoston Mohay – Bence Kis Kelemen, Responsibility Of The International Organizations For The Conduct of Private Military or Security Companies (İngilizce Sunum)
 2. Ali Kerem Kayhan, İsviçre’nin Rusya’ya Uyguladığı Yaptırımların İsviçre’nin Tarafsızlığı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 3. Asiye Gün Güneş Gülal – Ceren Uysal Oğuz, Venezuela’da Koruma Sorumluluğu Normu: Barışa Katkı mı, Truva Atı mı?
 4. Aslı Bilgin, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Yargısal Aktivizm
 5. Berkant Akkuş, Otonom Silah Sistemleri ve Savaş Suçları
 6. Eymir Albal, Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Köylü ve Kırsal Alanda Çalışan Diğer Kişilerin Tohum Hakkı
 7. Giray Akpınar, Türkiye ve AB Hukukunda ÇED Sürecine Katılım
 8. Gülsüm Kaya, Uluslararası Hukukta Tanımama ve Güncel Sorunlar
 9. Hakkı Hakan Erkiner, Rusya-Ukrayna Savaşı Dairesinde Uluslararası Hukuk Meseleleri
 10. Hatice Türkay, Güncel Gelişmeler Işığında Birleşmiş Milletler (BM)’nin Yeniden Yapılandırılması
 11. Hazar Kaan Özkonak, Uluslararası Hukukta Tek Taraflı Yaptırımların Yasallığı Sorunu
 12. Hüdai Ünal, Navigasyon Sistemlerinin Uzay Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 13. İsmail Ataş, Siber Uzayda Yer Alan Çift Kullanımlı Nesnelerin Silahlı Çatışmalarda Yaratabileceği Sorunlar ve Orantılılık İlkesinin Önemi
 14. Karine Michelet, The Legal Framework for The Reception of Ukrainians in France Essay on The Different Forms of Protection of Displaced Populations
 15. Loïc Levoyer, The European Union’s Financial Framework 2021-2027: The Means To Act?
 16. Mehmet Hanifi Bayram – Gökçe Konyalı, Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Bağlamında Kişinin Özgürlüğünden Yoksun Bırakılması
 17. Mustafa Erçakıca, Uluslararası Hukukta Kurumsalcılık Teorisinin Değerlendirilmesi: Covid-19 ve Ukrayna-Rusya Silahlı Çatışmasının Öğrettikleri
 18. Nesrin Dabanlıoğlu Alanur, Rusya’nın Ukrayna’ya Yönelik Saldırılarının Savaş Suçu ve Silahlı Çatışmalar Hukukunun Temel İlkelerinden Biri Olan Ayrım Gözetme İlkesi Bağlamında Değerlendirmesi
 19. Ozan Emin Halhallı, Uluslararası Hukuk Açısından Kısa Bir Analiz: Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya Yönelik Gerçekleştirdiği Askeri Müdahalesinin Twitter Üzerindeki Yansımaları (Yüzyüze Sunum)
 20. Ömer Ünlü, Uluslararası Hukuk Bakımından Kudüs Şehrinin Durumu
 21. Ramazan İzol – Emrah Zengin, Devletlerin Gıda Güvenliği Hakkına İlişkin Yükümlülükleri
 22. Senem Atvur – Aybüke İnan Şimşek, Gelecek Kuşakların Hakları Çerçevesinde İnsanlığın Ortak Mirası İlkesini Yeniden Düşünmek
 23. Tolga Candan, Ukrayna’da Yaşanan Güncel Gelişmeler Işığında Uluslararası Hukukta Sürekli Tarafsızlık Kavramını Yeniden Düşünmek
 24. Tuğçe İsayev, İkinci Dağlık Karabağ Savaşı Sonucu İmzalanan Ateşkes Andlaşması’nın Uluslararası Andlaşmalar Hukuku Açısından İncelenmesi
 25. Ümit Melih Metintaş, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Küresel Politikalarının Güney Çin Denizi’ne Yansımasının Güney Çin Denizi Tahkim Davasıyla Birlikte Değerlendirilmesi

PRIVATE INTERNATIONAL LAW

 1. Bahar Küpe, Ukraynalılar ve Suriyeliler İçin Sağlanan Geçici Koruma Rejimlerinin Farkları Üzerine Bir Değerlendirme
 2. Burcu İrge Erdoğan, 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamındaki Yabancı Gerçek Kişinin 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na Göre Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Kazanması
 3. Ekin Deniz Uzun, Mülteciler İçin Sınır Adaleti Arayışında H. ve Diğerleri / Hırvatistan AİHM Davası Üzerine Kritik Bir İnceleme
 4. Esra Tekin, Kripto Para Borsaları İle Kullanıcılar Arasındaki Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk
 5. Gizem Halis Kasap, Tanım Tenfizde Yeni Bir Dönem: 2 Temmuz 2019 Tarihli Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Lahey Konvansiyonu’na Bir Bakış
 6. Güven Yarar, Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına Etkisi
 7. İlyas Arslan, Yabancı Öğrencilerin Türkiye’ye Giriş, Türkiye’de İkamet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları
 8. Necla Öztürk, Yatırım Yapma Yoluyla Vatandaşlık Kazanma: Bazı Ülke Uygulamaları
 9. Rahmi Kopar¸ Uluslararası Yatırım Anlaşmalarının Suistimali: Avantajlı Anlaşma Seçimi (Treaty Shopping)
 10. Ranegül Camız, Milletlerarası Özel Hukukta Bağlama Noktası Olarak Mültecilerin Mutad Meskeni
 11. Salimya Ganiyeva, Geçici Koruma İle İlgili Bazı Konular Üzerine Bir Değerlendirme
 12. Sibel Akşahin Polat, Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 13. Sinan Can Konyalı, Milletlerarası Usul Hukukunda Paralel Yargılamaların Türk Hukuku’ndaki Sonuçları
 14. Zeynep Özgenç, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzeni İle Davanın Esasına Girme (Revision Au Fond) Yasağı

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişimTel:
Tel: